ECRMİSİL (HAKSIZ İŞGAL) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (MİRASÇI)

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :………………………..      TC. Kimlik No:……………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………

                                               Adres

DAVALI                          :…………………………………………….. varsa TC:………………………………….

                                                Adres

KONU                                   : Ecrimisil talepli dava dilekçesidir.

DAVA DEĞERİ                     :100.000Türk Lirasıdır.

AÇIKLAMALAR                   :

1- Müvekkilimin murisi …………………………………….. …./……/…..tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak eşi ………….. ile çocukları ……………………, …………………………….., …………………………… ve müvekkilim ………………………….. kalmış olup, müvekkilim ………………………….’ın miras hissesi 16/3‘tür.

2- Müvekkilim murisinin ölümü akabinde,

  1. İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, ………………. Mahallesinde kain ve tapunun ………… Ada, …. Parsel sayılı ve tamamı …..,…. m2 olan gayrimenkul,
  2. İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, ……………. Mahallesinde kain ve tapunun ……. Ada, ….. Parsel sayılı ve tamamı ….,… m2 olan gayrimenkul ki toplam 4 daireden ibaret, olan gayrimenkullerin ½ si …………………………..’un olmak üzere diğer yarısı miras hisseleri oranında müvekkilim ile birlikte annesi ve kardeşlerine intikal etmiştir.

3- İş bu taşınmazlar müvekkilimin babasının ölüm tarihi olan, 06.02.2002 tarihinden beridir bir kısmında davalı ve müvekkilin annesiyle birlikte diğer kardeşleri ikamet etmekte bir kısmı ise davalı ……………………… tarafından kiraya verilmekte ve kira gelirlerinden müvekkilime miras payı oranında ödeme yapılmamaktadır. Müvekkilim, yıllardan beri sürekli olarak davalıya, kendi hissesine düşen kira bedelini, kendisine ödemesini ihtar etmekte ise de, davalı yine de müvekkilime ödeme yapmamaktadır.

4- Tüm bu nedenlerle, son 5 yıllık kiraların bedelinin miras hissesi oranında müvekkilime, ecrimisil olarak ödenmesini talep etmekteyiz. Talep ettiğimiz ecrimisil bedeli, yıllık kira bedelinin 16/3’ü olmak üzere, 5 yıl için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 100.000Türk Lirası ecrimisil bedeli talep etmekteyiz. Yıllara ilişkin olarak net kira bedellerini bilmediğimizden, burada ayrım yapamadık. Ancak, bilirkişi incelemesi sonucu yapılacak tespite göre yıllara göre talebimizi ayıracağız.

DELİLLER                             :Tapu kayıtları, veraset ilamı, tanık, bilirkişi, keşif vs her tür yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER          :MK md. 994, BK, HMK Yargıtay kararları vs mevzuat

SONUÇ VE İSTEM               :Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, …./…../……– …./……/…… tarihleri arası, 100.000  Türk Lirası ecrimisilin, her aya ilişkin bedelin, ilişkin olduğu ayın sonundan itibaren yasal faiziyle birlikte, davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden vekâleten arz ve talep ederim. …./…../….

Davacı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir