HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL)

Bu yazımızda haksız işgal tazminatı nedir ? Hangi durumlarda istenebilir ? Dava şartları nelerdir ? Hangi tazminatlar istenebilir ?

Bu konular ele alınacaktır.

Haksız İşgal:

Taşınmazın, sahibinin rızası dışında, kötüniyetli bir kişi veya kurum tarafından işgal edilmesi demektir. Örnek olarak:

Size ve kardeşlerinize bir taşınmazın miras kalması ancak sadece bir kardeşin o taşınmazdan kira vs. gelir elde ederek kazanç sağlaması veya taşınmazınızı kiraladınız ve kira süresi son buldu ancak kiracınız evi terk etmiyor. Bu durumda da ecrimisil şartları oluşmuş olur.

Ecrimisil Tazminatı Şartları:

Yukarıda da açıklandığı üzere, ecrimisil tazminatı, birtakım şekil ve esas şatlarına bağlanmıştır. Bu şartları iki şekilde açıklayabiliriz.

1) Haksız işgalde bulunan kişinin kötüniyetli olmalıdır. Örneğin kiracınız sizin taşınmazınızı kendi adına başka bir kişiye kiraya veriyor. Burada alt kira kavramı devreye girmektedir ve üçüncü iyi niyetli kişiye ecrimisil tazminatı uygulanamaz.

2) Taşınmaz üzerinde ecrimisile konu tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmaması gerekir. Örnek ile: Kiracının kira sözleşmesi devam ederken ecrimisil talep edilemez sözleşme döneminin bitmiş ve sözleşme fesih ihbarnamesinin gönderilmiş bu ihbarnamenin tebliğ edilmiş olması ve buna rağmen kiracınızın taşınmazı terk etmiyor olması gereklidir.

Bu tazminatta hangi değişkenler dikkate alınmalıdır ?

Ecrimisil tazminatında

Taşınmazın kullanımı nedeni ile olağan yani yıpranmadan dolayı oluşan zararlar,

Taşınmazın salt olarak kullanımı nedeni ile doğan zararlar,

Taşınmaz sahibinin mahrum kaldığı kar nedeniyle uğramış olduğu zararlar,

şeklinde zarar çeşitleri dikkate alınır. Daha sonra taşınmazın kullanımına bağlı oluşan her türlü zarar da bu konuda tazminata konu olabilir.

Ecrimisilde İhtarname Şartı

Ecrimisil davasının açılabilmesi için haksız ve kötü niyetle taşınmazı işgal eden kişiye ihtarname ile durumun bildirilmesi gerekir. Ancak belirtmek gerekir ki mirasçıların açmış oldukları ecrimisil davalarında ihbarname şartı aranmaz, doğrudan dava yoluna başvurmak yeterli olacaktır. Mirasçılar için ise taşınmazdan faydalanmayan paydaş mirasçının faydalanan mirasçıya intifadan (yararlanma) men ihtarnamesi çekmesi gerekir. Yani paylı sahibi olduğu taşınmazdan yararlanmasından men ettiğini bildirmektedir. Buna rağmen yararlanan mirasçı devam ederse ecrimisil tazminatı ödemeye mahkum olacaktır. Yararlanmayı bıraksa bile geçmişe dönük yararlandığı süre için ecrimisil tazminatı ödeyecektir.

Zamanaşımı;

Haksız işgal tazminatı talebine bağlı olarak açılacak ecrimisil davaları 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Görevli ve yetkili mahkeme:

Ecrimisil davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olup

Genel yetki kuralları gereğince taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi işbu davalarda yetkilidir. Örnek dilekçe için

ECRMİSİL (HAKSIZ İŞGAL) DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (MİRASÇI)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir