Vergi Ziyaı İtirazı Dava Dilekçesi

İSTANBUL  (.) VERGİ MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                               : ……………………………………….. TC:( )

                                                 Adres

VEKİLİ                                 : Av. ………………………………………. 

                                                 Adres                          

DAVALI                               : T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,      

   Bakırköy/Küçükyalı/Maltepe/Bostancı vs. Vergi Dairesi

Adres.

KONUSU                              : Yenileme talebimizden ibarettir.

DİLEKÇE RET KARARININ

TEBLİĞ TARİHİ                : ../…/…..

AÇIKLAMALAR               :

Müvekkil aleyhine haksız ve hukuka aykırı olarak takdir ve tarh olunan vergi aslı ile vergi zıyaı cezasının iptali gerekir. Şöyle ki;

1-İdarece …/…/…. tarih ve ……. karar sayılı Takdir Komisyonu Kararı uyarınca 213 Sayılı V.U.K 241. maddede yazılı hallerle Vergi Zıyaına sebebiyet verildiği gerekçesiyle …./…… -…./…. dönemi için Müvekkil aleyhine haksız ve hukuka aykırı olarak vergi matrah gösterilmesi nedeniyle takdir olunan …….,…..TL Verginin zamanaşımına uğramış olması sebebiyle de ayrıca ….,….TL Vergi Zıayı Cezasının Müvekkilden tahsil edilmesi mümkün değildir.

213 Sayılı V.U.K madde 374 : Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez.  1. “Vergi ziyaı cezasında”, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355’inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl (114’üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.);

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl; Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir. Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur”.

Madde metni incelendiğinde, mükellef hakkında ceza kesilebilmesi için cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren 5 YIL içinde ceza kesilmelidir. Bu sürenin geçirilmesi halinde vergi cezası kesilemez. 

2- Müvekkile haksız olarak tarh olunan vergi ile kesilen vergi zıyaı cezasına ilişkin vergi dönemi 01/2010-12/2010 olup Kanuna göre zamanaşımı 01.01.2011 tarihinden itibaren işlemeye başlayacak ve 5 yıl geçince yani 01.01.2016 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten itibaren Müvekkil aleyhine 01/2010-12/2010 vergi dönemi için vergi tarhı ile ceza kesilmesi mümkün olmayacaktır. Buna göre ;

 • Müvekkile defterleri üzerinde yapılan vergi incelemesi tarihi 18.08.2016,
 • Takdir Komisyonu kararı 24.12.2016
 • Cezanın tebliğ tarihi ise 27.12.2016

olması sebebiyle vergilendirme ve ceza ile ilişkilendirilebilecek tüm işlemlerin 01.01.2016 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş olması sebebiyle kanun nezdinde hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Zamanaşımı süresi Davalı İdarece resen dikkate alınacak bir husus olup, davalı idarenin ihmalinden kaynaklanan zamanaşımına uğramış vergi aslı ile cezasının Sayın Mahkeme’den iptalini isteme zorunluluğu doğmuştur.

3- Bunun yanında Müvekkile 27.12.2016 tarihinde tebliğ edilen ceza ihbarnamesi ve 24.12.2016 tarih ve ……. karar sayılı Takdir Komisyonu Kararından cezanın neye ilişkin kesildiği, hangi faturalara ve hangi taşınmazların satışına ilişkin olduğu belirlenememektedir. Dolayısıyla hali hazırda haksız kesilmesinin yanında bu şekilde asgari gerekçeden uzak karar ve ihbarname ile Müvekkilin savunma hakkı kısıtlanmıştır.

Vergi ihbarnamesinde yer alması gereken bilgiler VUK’un 35’inci maddesinde 12 bent halinde sayılmış ve ayrıca maddenin son fıkrasında da takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re’sen takdiri gerektiren inceleme raporunun bir suretinin ihbarnameye ekleneceği belirtilmiştir. Müvekkile tebliğ edilen ihbarname ekinde RE’SEN TAKDİRİ GEREKTİREN İNCELEME RAPORU yer almamaktadır.  Re’sen takdire ilişkin inceleme raporunun bir örneğinin ihbarnameye eklenmesi, yukarıda açıklanan kanun hükmünün gereği olarak ihbarnamenin hukuken geçerli olmasının önkoşuludur.

4- Ayrıca vergi inceleme raporu ile birlikte Vergi İnceleme Raporu Eki Olan Vergi Tekniği Raporunun İhbarnameye Eklenmesi gerekmekte olduğundan bu kurala uyulmaması şekil hatası olup ihbarnameyi hükümsüz kılmaktadır.

Danıştay 3’ncü Dairesinin Esas No: 2000/1150, Karar No:2001/2696 ve 05.07.2001 Tarihli Kararı:

“Her ne kadar 35’inci maddede vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenmesi öngörülmemiş ise de, sözü edilen maddedeki kuralın amacı, ilgilileri tarhiyat hakkında bilgilendirmek ve savunma haklarını kullanmalarına olanak sağlamaktır. İhbarnameye yalnızca davacıyı, adına yapılan tarhiyat hakkında yeteri kadar bilgilendirmeyen vergi inceleme raporunun eklenmesi, bu kuraldan beklenen amacı gerçekleştirmez.

Bu nedenle, tarhiyatın yasal ve maddi dayanağı olan vergi tekniği raporunun davacıya duyurulmaması, Vergi Usul Kanununun 108’inci maddesinde yapılmış düzenleme karşısında esasa müessir bir şekil hatası olup, ihbarnameyi hükümsüz kılacağından, mahkemece işin esası incelenerek, geçici vergiyi kaldırmak suretiyle tarhiyatın değiştirilmesi yolunda verilen kararda kanuna uygunluk bulunmamaktadır”

5- Müvekkile VUK 341. Madde dolayısıyla ceza kesilebilmesi için ortada bir ziyaya uğramış bir vergi olması gerekir. Ancak söz konusu Ceza İhbarnamesinde belirtildiği gibi Vergi zıyaı söz konusu değildir. Yapılan tüm satışlara ilişkin beyannameler verilmiş ve tahakkuk ettirilen vergiler eksiksiz ödenmiştir.

Bu hususlar ……………………. VE TİC. LTD. ŞTİ defterleri üzerinde yapılan 18.08.2016 tarihli vergi inceleme tutanağında da belirtilmiştir. Dolayısıyla Müvekkilin vergi zıyaına sebebiyet verme gibi bir kastı bulunmadığı gibi yaşanan tüm yasal ve zorunlu gecikmelere rağmen ortada bir vergi zıyaı da söz konusu değildir.

HUKUKİ SEBEPLER        :Anayasa, İYUK, 213 sayılı V.U.K Kanunu, Danıştay Kararları ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :Konuya ilişkin resmi yazı ve yazışmalar, Bakırköy/Küçükyalı/Bostancı Vergi Dairesi … Nolu Daimi Takdir Komisyonuna hitaben yazılmış …/…/….. tarihli ve ……. sayılı yazımız, 18.08.2016 tarihli vergi inceleme tutanağı, İstanbul ….. Asliye Ticaret Mahkemesi de 2010/….. E. 2010/….. K. Sayılı 12.04.2010 tarihli kararı, Fatura Suretleri, Taşınmazlara ilişkin resmi satış senetleri, vergi cezası ihbarnamesi, Takdir komisyonu kararı, keşif, bilirkişi ve sair her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                        :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile Sayın Başkanlığınızın re’sen nazara alacağı sair hususlara binaen;

 1. Davalı İdarece 24.12.2016 tarih ve 22928 karar sayılı Takdir Komisyonu Kararı uyarınca 213 Sayılı V.U.K 241. maddede yazılı hallerle Vergi Zıyaına sebebiyet verildiği gerekçesiyle 01/2010-12/2010 dönemi için Müvekkil aleyhine haksız olarak tahakkuk ettirilen …..,..TL Vergi Aslı ile …………………………. sayılı vergi-ceza ihbarnamesinde yer alan ……..,…. TL Vergi Cezasının iptaline
 2. Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini vekil sıfatıyla arz ve talep ederim. Saygılarımla.                                  

                                                                        DAVACI VEKİLİ

EKLER                     :

 1. Bakırköy Vergi Dairesi … Nolu Daimi Takdir Komisyonuna hitaben yazılmış 16.11.2016 tarihli ve …….. sayılı yazımız,
 2. …/…./….. tarihli vergi inceleme tutanağı,
 3. İstanbul …. Asliye Ticaret Mahkemesi de 2010/…. E. 2010/…. K. Sayılı …./……./…… tarihli kararı
 4. Ceza ihbarnamesi
 5. Takdir Komisyonu kararı
 6. Dava dilekçesi ret kararı
 7. Vekaletname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir