KASTEN ADAM YARALAMA

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu Md. 86’da belirtilmiştir:
1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu suçun işlenilebilmesi için mağdurun hem vücut hem ruh sağılığını bozma şartı aranmaz. Yani kısaca sadece o kişinin ruh sağlığı sizin eyleminizden bozulduysa suç yine oluşmuştur. Aynı şekilde o kişini beden bütünlüğüne zarar verdiyseniz yine suç oluşmuş demektir.

Kasten yaralama suçu, ileride açıklayacağımız üzere basit ve nitelikli haller olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Suçun basit hallerinden biri olan “basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek” adam yaralama suçları şikayete tabidir. BTM ile giderilebilecek adam yaralama suçunda şikayet süresi 6 aydır. Mağdur 6 ay içinde şikayetçi olmazsa şikayet hakkı ortadan kalkar.

Kasten Adama Yaralama Suçu Ne Şekilde İşlenebilir ?

Basit Yaralama ( Basit Tıbbi Müdahale)

Basit adam yaralama suçu, basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek yaralamalar ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek yaralamalar olarak ikiye ayrılır.

Örneğin, bir kimseye tokat atmak,tekme atmak, bir kimseye yumruk atarak küçük bir kanama meydana gelmesine neden olmak, vücudun herhangi bir yerini basitçe çizmek, vurmak suretiyle morartmak gibi fiiller basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamalardır. Bir yaralamanın BTM ile giderilebilecek bir yaralama olup olmadığı tespit edilmelidir. Bunun için adliyelerde bulunan Adli Tıp Şube Müdürlükleri tarafından bir rapor hazırlanır. Raporun alınması savcılık emri veya bir dilekçe ile savcıya başvurma sonucu olabilir.

BTM ile giderilebilecek insan yaralama suçlarında sanığa 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir (TCK 86/2). Yani, sanığa ya hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. İki ceza aynı anda verilemez. Hapis cezası verildiği takdirde, verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek basit adam yaralama suçu, mağdura karşı işlenen etkili eylemin sonuçlarının basit bir doktor müdahalesi ile giderilememesi, yani mağdurun tamamen iyileşememesi, yaralamanın sonuçlarının ortadan kalkması için belli bir sürecin gerekmesidir. BTM ile giderilemeyecek basit yaralama suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 86/1).

Diş kırıkları, kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek basit hali ile (TCK m.86/1) cezalandırılır. Diş, bilimsel açıdan kemik olmadığından kemik kırıklarına ilişkin nitelikli hal uygulanmaz.

Dairemizin yerleşik içtihatlarında diş kırığının kemik kırığından sayılmadığı hususu nazara alınmadan müştekide oluşan sol alt 3 nolu dişte meydana gelen kırıktan dolayı sanığın cezasından TCK’nin 87/3. maddesine göre artırım yapılması bozma nedenidir.(Y3CD-K.2016/14136)

Basit Yaralama Suçunda Cezayı Arttıran Nedenler

Hemen belirtelim ki; silahla adam yaralama suçunda, adam yaralamaya elverişli herhangi bir alet silah olarak kabul edilir. Örneğin, çatal, cep telefonu fırlatılması, zımba, çanta vs gibi tüm eşyalar adam yaralama amacıyla kullanıldıkları takdirde silah olarak kabul edilir (TCK 6/1-f)

Aşağıdaki hallerde de, yani;

  • Mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  • Üstsoy, altsoy, eş ve kardeşe karşı işlenirse,
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenirse,
  • Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenirse,

Adam yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası, 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası veya 1/2 oranında arttırılmış adli para cezasıdır. Yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 86/3-e).

ZAMANAŞIMI VE UZLAŞTIRMA

Suçun nitelikli halleri ve ‘basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek’ basit yaralama suçu, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Suç şikayete tabi olmadığı için herhangi bir şikayet süresi yoktur. Savcılık, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman resen soruşturma yapabilir. Suçun bu hallerine dair en düşük dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup şikayet hakkına sahip herkes bu süre içerisinde şikayetçi olup davaya ‘müdahil’ sıfatıyla katılabilir.

Basit kasten adam yaralama suçu (TCK md.86/1-2) ve kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu (TCK m.88) taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir