BELİRSİZ ALACAK DAVA (İŞ MAHKEMESİ) DİLEKÇESİ

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI : …………………………………………………. – TCKN:
Adres

VEKİLİ : …………………………
Adres

DAVALI : ……………………………….. Tic. Ltd. Şti.
Adres

KONU : Fazlaya ilişkin talep ve sair dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik, müvekkil lehine 5000TL Kıdem Tazminatı (fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz); 5.000 TL Fazla mesai ücreti ile 100 TL AGİ alacağı (ihtarname tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz) 1.000 TL İhbar Tazminatı, 100 TL Yıllık izin ücret alacağı,(İhtarname tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte) talebimiz; toplam 11.200 TL’nin tahsiline ve İhtiyati Tedbir Uygulamasına karar verilmesi istemidir.

HARCA ESAS DEĞER : 11.200 TL

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilim ………………….., ……………………… Tic. Ltd. Şti.’de …………………. tarihinde Tır Şoförü olarak işe başlamıştır.

Müvekkilim aylık 4.000TL ücret almaktayken, ……… yılı Şubat ayı sonlarında maaşlar birden aşağıya çekilmiştir. Müvekkilin ücreti 2.200TL’ye ilaveten 40 TL günlük (30*40) 1.200TL çalışma ücreti olarak toplam 2.200TL+1.200=3.400TL’ye düşürülmüş, ayrıca tüm çalışanların şoförlüğünü yaptıkları araçları da işin bittiği yani yüklemenin yapıldığı yerde bırakarak kendi imkanlarıyla evlerine gitmeleri gerektiği talimatı verilmiştir. Bu şekilde çalışmaları …../……/….. tarihine kadar devam etmiştir. Maaşların asgari ücret tutarı bankadan ödenmiş kalan kısmı ise elden ödenmiştir. Bu sebeple de müvekkilin sigortası asgari ücret üzerinden ödenmiştir. Buna rağmen maaşı sürekli geç ödenmiştir. İşveren iş şartlarını ve ücret durumunu çalışanların olurunu almadan değiştirmiş ve “isteyen bu şekilde çalışsın, bunu kabul etmeyen de işi bıraksın gitsin diyerek” ve özellikle müvekkil için kendileri hakkında SGK’na şikayette bulunmasını da gerekçe göstererek müvekkilin iş akdine ……/…../…..tarihinde son vermiştir.

Maaşların asgari ücret tutarı kadar kısmı bankadan kalan kısmının elden ödenmesi nedeniyle ücretinin SGK’na düşük gösteriliyor olması nedenleriyle işveren hakkında SGK’na şikayet bulunmuştur.

İş akdi davalı tarafından tek taraflı olarak ……/…../….. tarihinde feshedilmiş olmasına rağmen müvekkilime hak ettiği kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmemiştir. Bu nedenle davalı şirkete …../…./…. tarihinde Pendik ….. Noterliği’nden …….. yevmiye numaralı ihtarname gönderilmiştir. İlgili İhtarnamede müvekkilime kıdem ve ihbar tazminatlarının, AGİ, fazla mesai ve kullandırılmayan izin ücretinin ödenmesi talep edilmişse de davalı herhangi bir ödeme yapmamıştır. Davalının bu tutumu arabuluculuk görüşmelerinin de olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuş ve işbu davayı açılması zaruri hale gelmiştir. Bu nedenlerle fazlaya dair haklarımız ve davayı ıslah etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5000 TL kıdem tazminatı ve 1.000 TL ihbar tazminatı ödenmesini talep ediyoruz.

2- Müvekkilimin tır şoförü olarak yasal mevzuat gereği bir günde en fazla dört buçuk (4,5) saat çalışıp sonra 1 saat mola vermesi ve devamında 4,5 saat daha çalışıp günü bitirmesi gerekirken mesai bitişi belirsiz bir şekilde çalıştırılmıştır. Çalışma saati 07.00’de başlamakta ancak bitiş saati belirli olmamaktadır. Haftanın 6 günü sabah 07:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında çalıştırmıştır. Müvekkilin ara dinlenmesi yapmasına izin verilmediği gibi uyku ihtiyacını da aracın içerisinde gidermek mecburiyetinde bırakılmıştır. Bütün bu çalışma şartlarına rağmen müvekkilime fazla mesai ücreti hiç ödenmemiştir. Öyle ki davalı şirket özellikle araçlarına takometre taktırmamış ve böylece çalışanlarının fazla mesai ücretini ödemekten kaçınmıştır. Müvekkilin dijital ehliyet kayıtları da çalışma süresini ortaya koyacaktır. Bu nedenle müvekkilin dijital ehliyet kayıtlarının EGM’den istenilmesini talep ediyoruz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.000 TL fazla mesai alacağı ödenmesini talep ediyoruz.

3- Müvekkilimin hak ettiği yıllık izni son yıla kadar kullandırılmıştır ancak fesih nedeniyle 2017 yılı iznini hak etmiş olmasına rağmen kullanma imkanı olmamıştır. Bu nedenle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 TL yıllık izin alacağı ödenmesini talep ediyoruz.

4- Davalı şirketçe müvekkilime ödenmesi gereken asgari ücret indirim alacağı müvekkilimin işe başladığı tarihten itibaren hiç ödenmemiştir. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. İşveren tarafından ödenmesi yasal zorunluluk olduğu halde müvekkilim bu ödemeleri hiç alamamıştır. Bu nedenle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 TL AGİ alacağı ödenmesini talep ediyoruz.

5- İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZ.

Davalı şirketin içinde bulunduğu ekonomik ve mali durumu itibariyle ve çifte vatandaşlık sahibi olan şirket ortaklarının asıl işlerinin yurt dışında olması, şifahen alınan bilgilerden buradaki işlerini tasfiye etmeyi planladıkları öğrenilmiştir. Bu nedenlerle dava neticesinde alacaklarımızın tahsilinin sağlanabilir olması maksadıyla davalının sahibi ve işleteni olduğu 34 …… 34, 34 ……. 16 plakalı araçların kaydına ve 3. kişilerden olan alacaklarına ve banka hesaplarına ihtiyaten tedbir konulmasına karar verilmesini Sayın Mahkemeden arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu, HUMK. ve ilgili diğer yasalar.
HUKUKİ DELİLLER :
1-Arabulucu son görüşme tutanağı,
2-İş yeri özlük dosyası,
3-Takometre ve dijital ehliyet kayıtları,
4-Emsal ücret araştırması,
5-SGK kayıtları,
6-Tanık, (İsim ve adres bildirilecektir.)
7-Bilirkişi incelemesi,
Her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP :
Açıklanan nedenlerle delillerimizin toplanarak davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin istem ve diğer dava haklarımız saklı kalmak üzere;
Öncelikle İhtiyati Tedbir kararı verilmesine,

5.000 TL Kıdem tazminatı,
(Fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle)
1.000 TL İhbar tazminatı,(İhtarname tarihinden itibaren yasal faiziyle)
100 TL Yıllık izin ücret alacağı, (İhtarname tarihinden itibaren yasal faiziyle)
100 TL AGİ alacağı,
(İhtarname tarihinden itibaren mevduata uygulan en yüksek faiziyle)
5.000 TL Fazla mesai ücreti,
(İhtarname tarihinden itibaren mevduata uygulan en yüksek faiziyle)

Toplam 11.200,00 TL. alacağın davalı işverenden tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygılarımızla arz ve talep ederiz. Davacı Vekili

EK :Arabulucu son görüşme tutanağı, Yakıt fişleri, Vekaletname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir