Süre Tutum Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ …CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ANADOLU …… AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

KATILAN / (veya) SANIK: ( TC: )

VEKİLİ :

Adres

SANIK/SANIKLAR : ( TC: )

Adres

SUÇ : 5237 Sayılı TCK madde 234 çocuğun ailesinden habersiz ve yetkili makamlara haber vermeden yanında tutma

İSTİNAF KONUSU KARAR:   İstanbul Anadolu ……. Ağır Ceza Mahkemesinin … tarihli ve E:… ve … sayılı  kararı

D. KONUSU : İstanbul Anadolu …. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ….. Esas sayılı dosyasıyla devam eden huzurdaki yargılamanın ……. tarihli … Celsesinde sanık hakkında verilen hükmün, Sayın Dairenizce yapılacak istinaf incelemesi sonucunda bozulması adına SÜRE TUTUM dilekçemizin kabulü talebimizin arzıdır.

AÇIKLAMALAR:

İstanbul Anadolu … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …… Esas sayılı dosyasıyla devam eden huzurdaki yargılamanın ……. tarihli …. Celsesinde sanık hakkında verilen 1 Yıl Hapis Cezasını içerir hüküm, duruşma esnasında tarafların yüzüne tefhim edilmiştir. Ancak verilen hüküm, gerçek manada usul ve esasa aykırıdır.

Tefhimle beraber başlayan 7 günlük İlgili Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvurusu yapma süremiz başlamasına rağmen, gerekçeli karar tarafımıza henüz tebliğ edilmediğinden, gerekçeli istinaf yoluna başvuru dilekçemizi verme hakkımızı saklı tutarak, an itibariyle tarafımızca istinaf yoluna Süre Tutum dilekçesiyle başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile  kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim. …./…../…..

Av. …

…….Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir